Στόχοι

Ο γενικός στόχος του έργου αφορά στην αντιμετώπιση προβλημάτων κυκλοφοριακής συμφόρησης και προσβασιμότητας στις πόλεις – λιμάνια: Μπάρι, Μπρίντιζι, Πάτρα και Κέρκυρα, προτείνοντας περιβαλλοντικά φιλικούς τρόπους μετακίνησης.

Ειδικότερα το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση της προσβασιμότητας των συνδεδεμένων μεταξύ τους πόλεων - λιμένων, όσον αφορά στη σύνδεση κάθε λιμένα με “στρατηγικά” σημεία κάθε πόλης, όπως: ιστορικό κέντρο, σιδηροδρομικός σταθμός, αεροδρόμιο, κλπ., με τρόπους, ώστε να μειώνονται οι αρνητικές επιπτώσεις της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας στο αστικό περιβάλλον, όπως η δημιουργία ενός περιβαλλοντικά φιλικού δικτύου μεταφορικών συστημάτων με την υλοποίηση τεσσάρων καινοτόμων πιλοτικών δράσεων που αφορούν στους βιώσιμους τρόπους μετακίνησης.